صفحه اصلی درباره ما گالری تصاویر تماس با ما ورود کاربران
منوی سایت
دپارتمانهای آموزشی
افتخار آفرینی ۹۷-۹۶
دستورالعمل ها
اسناد بالا دستی
انجمن اولیا و مربیان
مسابقات کشوری
المپیاد
افتخارآفرینی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
تقویم روز

سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱
آمار بازدید

بازدید امروز : ۳

بازدید این هفته : ۹۴

بازدید این ماه : ۳۴۹

آمار کل بازدید : ۲۹۱۵۸۷

افراد آنلاین : ۰ نفر

آی پی : ۴۴.۱۹۲.۱۱۴.۳۲

 صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سوال دینی ۲ دروس ۹-۱۲

((سؤالات درس نهم))
1- نيكو كاران در قيا مت چه مرا حلي را طي مي كنند؟
2- گنا هكاران در قيا مت چه مرا حلي را طي مي كنند ؟
3 – از خصو صيات جا يگاه گناه كاران ، چهار مورد بيا ن كنيد .
4- از خصو صيات آ تش جهنم ، چهار مورد بيا ن كنيد.
5- دو زخيا ن از خداوند چه مي خوا هند ؟ و خداوند چه پا سخي به آنان مي دهد ؟
6- دو زخيان چه كساني را مقصر مي شمارند ؟ تو ضيح دهيد .
7- نگهبا نان جهنم در پا سخ دو زخيان كه مي خوا هند تخفيف بگير ند چه مي گو يند؟
8- از خصو صيا ت جا يگاه نيكو كا ران در بهشت ، شش مورد را بيا ن كنيد .
9- با لا ترين درجه ي بهشت كدام است ؟
10- بر تر ين مقا م بهشت كدام است ؟
11- زنان و مردان بهشت ، چگونه در آيات قرآن تو صيف شده ا ند ؟
12- با لا ترين مر تبه ي نعمت هاي بهشت چيست ؟
13- از رابطه ي ميان عمل و جزاي آن نوع اول را توضيح دهيد .
14- از را بطه ي ميان عمل و جزاي آن نوع دوم را توضيح دهيد.
15- از رابطه ي ميان عمل وجزاي آن ، نوع سوم را توضيح دهيد .
16-را بطه ي ميان عمل و جزاي آن از كدام نوع است ؟ توضيح دهيد.
17- رو ايتي از رسول خدا (ص) را در اين مورد كه در عرصه ي قيا مت خود عمل انسان نما يان مي شود ، بيان كنيد .
18 – آيا ثبت اعمال انسان توسط فر شتگا ن ، ما نند نو شتن يك گزارش است ؟ تو ضيح دهيد.
19- فضا يل و زشتي ها يي كه انسان در اين جهان كسب مي كند در جهان ديگر به چه صو رتي بر او ظا هر خواهد شد؟
20- آيا در مجا زات آخرت كه مجا زات از نوع سوم است ، ظلم امكان پذير و قا بل تصور است ؟ چرا ؟
21 – چه تفا وت هايي ميان ويژ گي هاي آخرت با دنيا و برزخ وجود دارد ؟
22- تفا وت هاي دنيا و برزخ را بيان كنيد.
23- تفا و ت هاي دنيا و آخرت را بيان كنيد .
((سؤالات درس دهم))
1- چرا بايد بر خدا تو كل كرد ؟ مگر خداوند داراي چه ويژ گي هايي است؟
2- چرا بر غير خدا نمي توان توكل كرد ؟
3- براي رسيدن به تصميم صحيح بهتر است چكار كنيم ؟
4- توكل بر خدا به چه معنايي است ؟
5- انسان متو كل در عمل به وظا يف ، به چه نحوي تو كل مي كند ؟
6-چه سنيني از عمر انسان دوران تصميم هاي بزرگ است؟ تو ضيح دهيد.
7- از نكات مهم در زمينه ي توكل ، يك مورد را تو ضيح دهيد.
8- شرا يط توكل حقيقي را توضيح دهيد .
9- چه رابطه اي ميان عزم و توكل وجود دارد ؟
10- آيا توكل ، سبب تنبلي مي شود يا تحرك ؟ چرا ؟
((سؤالات درس يازدهم))
1- جمله هاي زير را كامل كنيد.
الف : لازمه ي دو ستي با خداوند .............................0
ب : نمي شود كسي ........................ولي با دشمنان او ..........................0
2- نقش محبت در وجود انسان چيست؟ يك مثال بيا وريد .
3-به ميزاني كه ايمان انسان اوج مي گيرد و محبتش عميق تر مي شود ، احساس ....................... مي كند.
4- تأثير محبت به حق ، بر انسان چيست؟ تو ضيح دهيد .
5-آثار محبت به خدا را نام ببريد.
6 – از آثار محبت به خدا، دوستي با دو ستان خدا را توضيح دهيد.
7- از آثار محبت به خدا،پيروي از خداوند را تو ضيح دهيد.
8- از آثار محبت به خدا، بيزاري از دشمنان را تو ضيح دهيد.
9 – از آثار محبت به خدا، مبارزه با دشمنان خدا را تو ضيح دهيد.
10- دينداري بر چند پايه استوار است؟ نام ببريد.
11- جمله ي « لا اله الا الله » كه پايه و اساس بناي اسلام ا ست ؛ مركب از يك ......... و يك .........است.
12- براي تقو يت دو ستي خود با خداوند ، از چه راههايي مي توان كمك گرفت؟
13- براي تقو يت بيزاري از باطل و بي تفا وت نبودن در مقابل با طل صفتان ، چه مي توان كرد؟
14 - چگو نه مي توان در يا فت كه در دوستي با خدا و دشمني با بدي ها هستيم ؟
((سؤالات درس دوازدهم))
1- با توجّه به آيات : (( قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللهِ الَّتي اَخرَجَ لِعِبادِه وَ الطَّيباتِ مِن الرِّزقِ )) ؛ جملات زير را تكميل كنيد :
الف ) خداوند ، زينت هاي جهان را بر بندگانش حرام ................
ب) مؤمنان بايد از روزي هايي كه از راه درست و پاك بدست آورده اند ،....................
2- با توجّه به آيه ي : قُل اِنَّما حَرَّمَ رَبَّيَ الفََواحِشَ ما ظََهَرَ مِنها و ما بَطَنَ وَالاِثمَ و البَغيَ بِغَيرِالحقِّ)) ؛ عبارت زيررا كامل كنيد :
آن چيزهاي كه خداوند بر مومنان حرام كرده است : عبارتند از : ...............و ............و ............
3- با توجّه به آيه ي :« يا بني آدمَ قَد اَنزَلنا عَلَيكم لباساً يُواري سَوءاتِكم وَ ريشاً وَ لباسُ التَّقوي ذلكَ خَيرٌ.» ؛ به سؤالات زير پاسخ دهيد :
الف) خداوند پوشش رابراي دو هدف : 1- .............................................................................
2- ........................................................................ قرار داده است .
ب) اگر انسان لباس ..............را برخود بپوشاند ، خواهد توانست پوشش و لبا س ظاهري را مراعات كرده و حفظ نمايد .
4- جملات زير را كامل كنيد:
الف ) رسول خدا(ص) فرمود : لباس ...........و.......... بپوشيد كه پاك و پاكيزه تر است .
ب) امام علي (ع) فرمود: آراستگي از ................. مؤمنان است.
ج) امام صادق (ع) فرمود: خداوند زيبايي و آراستگي را دوست دارد و از.................................بدش مي آيد.
د) سول خدا(ص) فرمود : خداي تعالي دوست دارد وقتي كه بنده اش به سوي دوستانش مي رود ،.................كند.
5- روايتي از رسول خدا(ص) را در زمينه ي آراستگي بيان كنيد.
6- آيا آراستگي اختصاص به زمان حضور در اجتماعات دارد ؟ توضيح دهيد ؟
7- آيا ظاهر اشخاص مي تواند بر باطن آن ها تأثير داشته باشد ؟ توضيح دهيد .
8- برخي براي توجيه ظاهر نامناسب خود ، به اين جمله متوسّل مي شوند كه ( ( دل بايد پاك باشد ، ظاهر چندان اهميتي ندارد . )) ؛ آن را توضيح دهيد.
9- عفاف را تعريف كنيد.
10- انسان عفيف ، چه خصوصيّتي دارد ؟
11- استحكام و ضعف رشته هاي عفاف در انسان ، چه تأثيري بر آراستگي او دارد ؟
12- روايت امام صادق (ع) را كه در زير آمده است ، تكميل كنيد :
لباس نازك و بدن نما نپوشيد زيرا..................................
13- روايت زير كه از امام علي (ع) در زمينه ي آراستگي است را تكميل كنيد .
بپرهيز از اين كه خود را براي ...................................................
14- چرا عفاف در زنان ارزش بيشتري دارد ؟
15- عزّت به چه معنايي است ؟
16- انسان عزّتمند چگونه عمل مي كند ؟
17- نياز به مقبوليت و رابطه ي آن با آراستگي را توضيح دهيد .
18- چه تفاوتي ميان آراستگي و خودنمايي ظاهري است ؟
19- چگونه با خودنمايي ، عزّت نفس آدمي لكّه دار مي شود ؟
 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران

 

 کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان 1 زنجان می باشد