صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  تبریک

  کسب رتبه اول  استانی در مسابقه «برخط کتاب راهنمای عربی »توسط سرکار خانم صفری

و رتبه دوم استانی درمسابقه «طراحی سوال استاندارد » توسط سرکار خانم حسنی را تبریک

عرض می نمائیم .

 

  نظرات کاربران (۰)