صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  بازدید وزارتی از آموزشگاه

بازدید وزارتی از عملکرد آموزشگاه روز چهارشنبه 13 بهمن توسط خانم دکتر محمدی و همراهی

کارشناس مسئول و کارشناس آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش از آموزشگاه بعمل آمد.

         

  نظرات کاربران (۰)