صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
هویت چیست؟
هويت چيست؟
به سوالات زيرتوجه كنيد! اگرانسان براي پرسش هاي زيرپاسخ مطمئن ومتقاعد كننده اي پيدا كند هويت خودرا پيدا كرده است.
- بداند جايگاه ومنزلت ومرتبه اوچيست وچه تعريفي دارد؟
- آگاه باشد كه چه پيوند ها، رشته ها وارتباط هايي اورا به خود وجهان خارج ازخود متعلق مي سازد؟
- درك كند كه چه نقش ها ، وظايف ومسئوليت هايي درمقابل خود وديگران به عهده دارد؟
- شناخت واقع بينانه اي ازتوقعاتش نسبت به خود وديگران بدست آورد.
- ودرنهايت نسبت خودرا با گذشته وحال وآينده به درستي دريابد.
با توجه ودقت نظردراين سئوالات مي توان فهميد كه تمام مراحل زندگي انسان را چه دنيوي وچه اخروي شامل مي شوند ويقينا پاسخ صحيح به اين سئوالات هرانساني را به حقيقت شخصيت خود يا به تعبيردقيق تربه هويت او رهنمون مي كند.
 
مفهوم هويت:
فرهنگ عميد: هويت يعني حقيقت شي يا شخص كه مشتمل برصفات جوهري اوباشد. هويت درلغت به معناي شخصيت،ذات،هستي ووجود ومنسوب به هو مي باشد.
فرهنگ دهخدا: هم معناي مشهورهويت را درميان حكما ومتكلمان، تشخص دانسته است.
فرهنگ معين: آنچه كه موجب شناسايي شخص باشد، يعني آنچه باعث تمايزيك فرد ازديگري باشد.
فرهنگ آكسفورد :به عنوان كيستي وچيستي فردازهويت ياد مي كند.
 
پس هويت درخلا مطرح نمي شود حتما يك خود وجود دارد ويك غيره وگرنه شناسايي معنا پيدا نمي كند. هويت بيشتردرزمينه هاي اجتماعي جاي بحث دارد.در اجتماع و در ارتباط با دیگران هویت افراد شکل می گیرد.
نظر دهید . . .           نظرات کاربران