صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سؤالات امتحاني درس: فيزيك (۱) و آزمايشگاه - فصل چهارم

 

1 - اگر پرتوهای تابشی از  يك جسم   همگرا باشند ، آن جسم  ...........................     است .  
2- اگر پرتوهای بازتابی از سطح آینه واگرا باشند، همدیگر را قطع ............... . 
3- تصویر حاصل از پرتوهای بازتابی همگرا را  تصویر .................... می‌گویند که می‌توان آن را روی پرده تشکیل داد .
4- اگر پرتوهای بازتابی از سطح آینه .................. باشند، همدیگر را قطع نخواهند کرد .
5- تصویر حاصل از  پرتوها ي تابشي ................... مجازی خواهند بود که در پشت آینه تشکیل می‌شود و نمی‌توان آنرا روی پرده تشکیل داد.
6- اگر در مقابل پرتوهای بازتابی یک دستگاه نوری که تصویر حقیقی می‌دهد، يك آينه تخت  قرار دهیم، طوری که پرتوهای حقیقی مجبور باشند قبل از رسیدن به هم و تشکیل تصویر از اينه بازتاب  کنند، تصویر حقیقی اول بعنوان ............ مجازی برای آينه تخت عمل می‌کند.
7- سطح صاف و صیقلی سطحی است که بازتاب نور از روی آن ............... است.
8- از ویژگیهای تصویر در آینه تخت
  1. طول تصویر...................... طول جسماست.
  2. فاصله تصویر تا آینه.................... فاصله جسم تا آینه است .
  3. تصویر........... است .
  4. تصویر مستقیم و ...................... است .
9-  هر گاه پرتو  تابش ثابت بماند وآینه حول خطی در صفحه خود به اندازه α دوران کند ، شعاع بازتابش به اندازه………….. تغییرخواهد کرد.


10-  یک پرتو نوری طوری به آینه تخت می‌تابد که با سطح آينه زاویه 30 درجه می‌سازد. اگر اینه به اندازه 15 درجه حول خطی در صفحه‌اش دوران کند، زاویه بین پرتو تابش و بازتابش چقدر خواهد بود؟
11-   اگر زاویه بین دو آینه تخت متقاطع α باشد ، تعداد تصاویری که از انعکاسهای متوالی در انها ایجاد می‌شود چه رابطه اي با α دارد؟
12-  چهار وجه داخلی یک مکعب آینه می‌باشد. کره کوچکی را در مرکز مکعب قرار می‌دهیم چند تصویر از این کره خواهیم داشت؟
13- میدان دید آینه تخت از ميدان ديد آينه ......................كمتر است .
14-  آینه تختی به طول 50 سانتیمتر روی دیوار نصب شده است. شخص درفاصله 1 متری از اینه و 4 متری از دیوار ایستاده است میدان دید آینه در چقدر است؟
15- هر يك از مشخصات آینه‌های کروی ذكر شده با چه حرف انگليسي نشان داده مي شود :
 مرکز ............. ، راس...................... و کانون .................... و شعاع .................
16-  تصویر ................... در آینه مقعر ، بزرگترو مستقیم دیده می‌شود و جسم حقيقي در  آینه محدب ، .............. و مستقیم رویتمی‌شود.
17-  آینه‌هاي کروی ............................... از جسم حقیقی ،تصویری حقیقی و معکوس و یا مجازی و مستقیم تشکیل می‌دهند .
18-  آینه‌ای تصویری حقیقی و بزرگتر ، از یک جسم تشکیل داده است که نسبت به جسم مستقیم است. نوع آینه و جسم چگونه است؟
19-  هرگاه جسم ، تصویر و کانون هرکدام .................... بودند ، فاصله مربوط به آنها را مثبت در نظر می‌گیریم و اگر ................ باشند، فاصله مربوطه را منفی منظور می‌کنیم.
20-  جسمی در فاصله 12 سانتی متری از آینه مقعری به شعاع 20 سانتی متر قرار دارد. محل تصویر و بزرگنمایی آینه چقدر است؟
21-  جسمی مقابل آینه مقعری قرار می‌گیرد و تصویری حقیقی و دو برابر از آن حاصل می‌شود. جسم را 6 سانتی متر جابجا می‌کنیم، در این حالت تصویر به بینهایت می‌رود. شعاع آینه چقدر است؟
22-  از یک جسم که در فاصله 10 سانتیمتری یک آینه کروی قرار دارد، تصویری حقیقی ، مستقیم و سه برابر تشکیل شده است. نوع آینه و شعاع آن کدام است؟

23-  در یک آینه محدب فاصله جسم از تصویرش 30 و طول تصویر نصف طول جسم است. فاصله کانونی آینه را بدست آورید.
24- يک آينه کروی به فاصله کانونی ۴ cm ازيک جسم حقيقی تصويری مجازی داده است که طول آن چهار برابر جسم است. نوع آينه و فاصله تصوير از آينه چند سانتی متر است؟ (۷۸ تجربی )
 ۱)کاو ۱۲         ۲)کوژ ۱۲         ۳)کاو ۶            ۴)کوژ ۶‌‌‌
۲5-در يک آينه کاو بزرگنمايی ۴/۱ است. اگر جسم را به اندازه ۱۲cm به آينه نزديک کنيم بزرگنمايی ۲/۱میشود . فاصله کانونی آينه چند سانتی متر است؟  (۷۸ تجربی )
 ۱)۳             ۲) ۶            ۳)۸           ۴)۲۴
26-جسمی مقابل يک آينه کاو واقع است و تصويری مجازی از آن در آينه ديده می شود که بزرگی آن ۳ برابر جسم است . اگر فاصله جسم از تصوير ۴۰cm باشد فاصله کانونی آينه چند سانتی متر است ؟( ۷۸ ریاضی )
 ۱)۷/۵         ۲)۱۰             ۳)۱۵           ۴)۳۰
27-طول تصوير حقيقی تشکيل شده در يک آينه کاو ربع طول شی است. اگر شی به اندازه ۶cm به آينه نزديک شود طول تصوير حقيقی برابر طول شی می شود . فاصله کانونی آينه سانتی متر است؟ ( ۷۹  تجربی )
 ۱)۱/۴             ۲)۱/۲            ۳)۲              ۴)۴
28-سطح سايه و نيمسايه ای که در موقع خورشيدگرفتگی روی زمين تشکيل می شود وقتی ماه به زمين نزديک است نسبت به زمانی که ماه از زمين دور است به ترتيب ....و.....است. (۷۹ ریاضی)
 ۱(کوچکتر .کوچکتر                       ۲)کوچکتر . بزرگتر
 ۲)بزرگتر . کوچکتر                       ۴)بزرگتر . بزرگتر
29-طول تصوير يک جسم در آينه محدب برابر ۵/۱ طول جسم است. اگر جسم را ۱۰cm به آينه نزديک کنيم طول تصوير برابر ۳/۱ طول جسم می شود.  اندازه فاصله کانونی آينه چند سانتی متر است ؟ (۷۹ ریاضی  )
 ۱)۱۰             ۲)۸              ۳)۵              ۴)۴
30-يک آينه کروی از يک جسم حقيقی که در فاصله ۳۰cm از آن قرار دارد تصويری مجازی می دهد که طولش ۳/۲ طول جسم است. نوع آينه و شعاع آن چند سانتی متر است؟ (۸۰ تجربی )
۱)کاو ۶۰            ۲)کاو ۱۲۰        ۳)کوژ ۶۰         ۴)کوژ ۱۲۰
نظر دهید . . .           نظرات کاربران