صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نکات مهم در مورد آینه تخت

نکات در مورد آینه های تخت

قوانین بازتاب در آینه‌های تخت

 1. پرتو تابش ، پرتو بازتاب و خط عمود بر سطح آینه در نقطه تابش ، هر سه در یک صفحه‌اند.
 2. زاویه تابش (i) و زاویه بازتاب (r) همواره با هم برابرند. i=r
 3. زاویه تابش و زاویه بازتاب همواره نسبت به خط عمود بر سطح آینه سنجیده می‌شود. نه نسبت به سطح خود آینه.

˚i+α=90

ویژگیهای تصویر در آینه تخت

 1. طول تصویر= طول جسم
 2. فاصله تصویر تا آینه= فاصله جسم تا آینه
 3. تصویر مجازی
 4. تصویر مستقیم دارای وارونی جانبی

جابجایی جسم و آینه

 • نکته 1:  اگر جسم با سرعت V به اینه نزدیک یا دور شود ، تصویر نیز با سرعت  V به آینه نزدیک یا از آن دور می‌شود در این حالت سرعت تصویر نسبت به جسم 2V  خواهد بود.
 • نکته 2:  اگر آینه با سرعت V نسبت به جسم تغییر مکان یابد ، تصویر با سرعت 2V  نسبت به جسم جابجا می‌شود.

·         نکته 3:در آينه تخت اگر جسم به اندازه d به آينه نزديک شود ، تصوير نيز به اندازه d  به آينه نزديک می شود ، پس تصوير به اندازه 2d به جسم نزديک می شود .

·         نکته 4: در آينه تخت اگر آينه به اندازه d به جسم نزديک شود ، تصوير آن به اندازه 2d جابجا می شود .

·         نکته 5: در آينه تخت اگر جسم به اندازه d به آينه نزديک شود و در همين حال آينه نيز به اندازه D به جسم نزديک شود ، تصوير به اندازه d+2D جابجا خوهد شد و يا به اندازه 2(d+2D) به جسم نزديک می شود .

·         نکته 6:در آينه ها هميشه زاويه تابش با زاويه بازتابش برابرند .

·         نکته 7: در آينه تخت اگر پرتو تابش به اندازه θ تغيير کند پرتو باز تابش نيز به اندازه θ تغيير وضعيت می دهد .

·         نکته8: در آينه نخت اگر آينه را حول محوری که مماس بر آينه است به اندازه θ دوران دهيم ، پرتو باز تابش به اندازه   تغيير وضعيت می دهد .

·         نکته 9: در آينه تخت اگر آينه را حول محوری که عمود بر آينه است به اندازه θ دوران دهيم  تاثيری بر روی پرتو باز تابش نمی گذارد .

 • نکته 10: اگر جسم در راستای عمود بر سطح آینه حرکت نکند ، بلکه در امتداد حرکت ان با آینه زاویه θ بسازد ، سرعت حرکت جسم نسبت آینه برابر Vsinθ خواهد بود که V سرعت جسم است.
 • نکته11: اگر زاویه بین دو اینه تخت متقاطع α باشد ، تعداد تصاویری که از انعکاسهای متوالی در انها ایجاد می‌شود ، از رابطه مقابل بدست می‌اید که در آن n تعداد تصاویر است. n=360/a-1 

·         نکته 12:اگر چشمه نور بسيار کوچک و يا فاصله آن تا جسم بسيار زياد باشد ( چشمه نور نقطه ای )در اينصورت از جسم فقط سايه بر روی پرده تشکيل می شود .در غير اينصورت (چشمه نور گسترده ) سايه و نيم سايه هر دو بوجود می آيند .

·         نکته 13:در چشمه نور نقطه ای هر چقدر فاصله جسم تا چشمه نور کاهش يابد ، اندازه سايه بزرگتر می شود .

·         نکته 14: اگر طول چشمه نور گسترده با طول جسم (قرص کدر )برابر باشند ، با تغيير فاصله جسم تا چشمه نور تغييری در طول سايه ايجاد نمی شود ولی هر چقدر جسم به چشمه نور نزديک شود اندازه نيم سايه بزرگتر می شود .

·         نکته 15: اگر طول جسم بزرگتر از طول چشمه نور گسترده باشد ، با نزديک شدن جسم به چشمه نور گسترده ، طول سايه و نيم سايه  بزرگتر می شوند.

میدان دید آینه تخت

برای بدست آوردن میدان دید ، پرتوهایی را از چشم به لبه‌های آینه وصل کرده و تصویر چشم را در پشت آینه بدست می‌آوریم. امتداد پرتوهای مجازی در جلوی آینه محدود کننده میدان دید آن می‌باشند. 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران