صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
ترجمه صورت سوالات تمرینات كتب درسی عربی دبیرستان


ترجمه صورت سوالات تمرينات كتب درسي عربي دبيرستان

ما هو الصحیح عن کلمة .....؟ کدام گزینه درباره کلمه ......درست می باشد؟

ما هو الخطأ عن جملة......؟ کدام گزینه درباره جمله ......نا درست است؟

ايُّ جوابٍ جاء فیه......؟  در کدام گزینه........وجود دارد ؟

ايُّ جواب لیس فیه......؟    در کدام گزینه......وجود ندارد؟

ما هو الخطاء فیما یلي ؟  کدام یک از گزینه هانادرست است؟

میّز الجملة التي ما جاء فیها .معیّن کنید جمله ایی که در آن........ وجود ندارد؟

ما هو المناسب للفراغ؟  کدام گزینه مناسب جای خالی است؟

ما هو الجواب المناسب للسؤال التالیة؟ کدام گزینه پاسخ مناسب برای سوال مورد نظر است؟

ما هو مرادف الکلمة؟ مترادف کلمه کدام است؟

من ايِّ بابٍ فعلُ ....؟  فعل ......از کدام باب است ؟

ايُّ جمعٍ مفرده الخطأ؟ کدام جمع مفرد آن نادرست است؟

میّز الفعل الّذي لا اعلال فیه ؟ معین کنید فعلی را که در آن هیچ اعلالی رخ نداده است؟

ايُّ نوع من المعتلات فعل ............؟ فعل ............چه گونه معتلی می باشد؟

ما هو مبنيٌّ للمجهول للفعل التالي؟ کدام گزینه مجهول فعل مورد نظر است ؟

ايُّ کلمات معربة؟ کدامیک از کلمات معرب می باشند ؟

ايُّ الاسماء کلها من المشتقات؟ اسامی کدام یک از گزینه ها همگی مشتق هستند ؟

کم اسما ممنوعا من الصرف في العبارة....؟ در عبارت ...چند اسم غیر منصرف وجود دارد؟

ماهو الخطأ في ترجمة المفرادات التالیة؟ کدام گزینه تر جمه نادرست را از کلمات نشان می دهد؟

ايّ الکلمات اعرابها بالحروف ( فرعی) ؟ کدام یک از کلمات دارای اعراب فرعی به حرف می باشد؟

کم مفعولا في العبارة ....؟ در عبارت .... چند مفعول وجود دارد ؟

ما هيَ انواع المفاعیل في جملة علی الترتیب؟ کدام گزینه انواع مفعول ها به تر تیب در جمله  نشان می دهد؟

میِّز الکلمة المناسبة لتکون تمییزا في العبارة .کلمه ای را که می تواند برای عبارت  نقش تمیز داشته باشد مشخّص کنید.

ما هو الصحیح في تشکیل العبارة ؟ کدام مورد حرکت گذاری صحیح نشان می دهد

عیّن المستثنی المفرَّغ ؟ در کدام گزینه مستثنی مفرغ وجود دارد؟

إقرأ النصّ التاليَ ثمّ أجب عن الاسئلةرقم حتی رقم . بما یناسب النصّ.

متن مورد نظر را با دقت بخوانیدسپس به سوالات شماره ... تا شماره ...بر طبق آنچه با متن مناسبت دارد پاسخ دهید.

ما هو الصحیح عن الاعراب والتحلیل الصرفيِّ للکلمات التي اشیر الیها بخطّ؟

کدام گزینه درباره ترکیب وتجزیه کلماتی که زیر آن خط کشیده شده است؟

أَرجو لَکُنَّ التَّوفیقَ وَ النَّجاحَ

نظر دهید . . .           نظرات کاربران