صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمایش -سال دوم-مشاهده امیلو پلاست سیب زمینی
عنوان: مشاهده آمیلوپلاست در سلولهای گیاهی
( فصل دوم: سفری به درون سلول- مبحث اندامک های سلولی )
هدف آزمایش : آشنایی و مشاهده ساختمان آمیلوپلاست در غده سیب زمینی
وسایل و مواد مورد نیاز :
1- لام و لامل
2- قطره چکان
3- شیشه ساعت
4- چاقوی تشریح
5- میکروسکوپ
6- یونولیت
7- کاغذ خشک کن
8- معرف لوگل
شرح آزمایش :
مرحله اول: به کمک چاقوی تشریح تیز و دو قطعه یونولیت، برش های نازکی از غده سیب زمینی تهیه کنید. هر یک از مقاطع را پس از تهیه در یک شیشه ساعت محتوی آب بیندازید.
به کمک قطره چکان در وسط لام تمیزی  یک قطره آب بریزید و یکی از نازکتریت برشها را انتخاب کرده و آن را در وسط لام ( روی قطره آب ) قرار دهید.لامل را روی نمونه قرار داده و در زیر میکروسکوپ با درشتنمایی های مختلف مشاهده کنید. با افزایش درشتنمایی می توانید شکل فلس مانند و حالت لایه لایه آمیلوپلاست را بخوبی تشخیص دهید.
مرحله دوم: به کمک قطره چکان یک یا دو قطره محلول لوگل از گوشه لامل بچکانید و با قرار دادن یک قطعه کاغذخشک کن در طرف مخالف آب اضافی زیر لامل را جذب کنید.
نمونه را مجددا در زیر میکروسکوپ بررسی کنید.
- مشاهدات خود رایادداشت کنید.
- با اضافه کردن لوگل چه تغییری در رنگ نمونه ایجاد می شود؟
*- آزمایش خود رامی توانید در مورد دانه های گندم، ذرت و برنج نیز انجام دهید و به این ترتیب تنوع اشکال آمیلوپلاست را در سلولهای گیاهان مختلف ماهده
نظر دهید . . .           نظرات کاربران