صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمایش -سال سوم-تشخیص چشم غالب
 عنوان آزمایش: یافتن چشم غالب
هدف: آشنایی دانش آموزان با چشم غالب و نیمکره غالب ( مربوط به بینایی ) در مغز
( مربوط به فصل سوم کتاب درسی: حواس )
شرح آزمایش:
مدادی را درفاصله طول بازو در مسیر جسم دوری قرار می دهیم. طوریکه تصویر مداد مقابل تصویر جسم قرار بگیرد.
سپس یکی از چشم ها را می بندیم و باز می کنیم.
اگر تصویر جسم ثابت ماند، چشمی که باز است غالب است.
ولی اگر تصویر جسم تغییر پیدا کرد، چشمی که بسته است. غالب می باشد
نظر دهید . . .           نظرات کاربران