صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
چهارنیروی حاكم برجهان

نیرو

ویژگی مربوط

مثال ها

نیروی جاذبه

جرم

وزن یک شیء در نزدیکی یک سیاره: نیرویی که سیارات را در مدارشان به دور خورشید نگه می دارد.

نیروی الکترومغناطیسی

 

بار الکتریکی

 

نیرویی که یک الکترون را در مدارش به دور هسته اتم نگه می دارد. جاذبه یا دافعه بین یک شانه پلاستیکی و یک رشته مو.

نیروی هسته ای قوی

چرخش ایزوتوپی

ذراتی که به طور مساوی تحت تأثیر نیروی قوی قرار می گیرند اما بارهای مختلف دارند

نیرویی که پروتون ها و نوترون ها را داخل یک هسته در کنار یکدیگر نگه می دارد

نیروی هسته ای ضعیف

چرخش (ذراتی که چرخش دارند)

نیروی مسئول برای نوع مشخصی از واکنش های هسته ای

نظر دهید . . .           نظرات کاربران