صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمایش -سال دوم-مشاهده پدیده پلاسمولیز وتورژسانس درسلولهای گیاهی
عنوان آزمایش : مشاهده پدیده ی تورژسانس و پلاسمولیز در سلولهای گیاهی
( فصل دوم: سفری به درون سلول- مبحث اسمز )
هدف: آشنایی دانش آموزان با تاثیر محیطهای مختلف بر سلول گیاهی
وسایل و مواد مورد نیاز :
1- میکروسکوپ
2- شیشه ساعت
3- آب مقطر
4- آب نمک  10 0/0
5- لام و لامل
6- پیاز
7- چاقو
8- لوگل
روش کار :
در یک شیشه ساعت مقداری آب مقطر و در شیشه ساعت دیگری مقداری آب نمک 10 0/ می ریزیم.
تکه کوچکی بشره پیاز را به هریک از دو ظرف اضافه می کنیم. حدود 10 تا 15 دقیقه صبر می کنیم. سپس بشرا پیاز را از محلول خارج نموده و روی لام تمیز قرار می دهیم و با لوگل رنگ آمیزی می کنیم. بعد از 5 دقیقه لامل را به آرامی روی نونه قرار داده و به مطالعه آن زیر میکروسکوپ با درشتنمایی 10 می پردازیم.
- پس از مشاهده، تصویردو کوپ تهیه شده را رسم کرده و تفاوت آنها را بنویسید.
- تاثیر محیط با غلظتهای مختلف را بر روی سلول گیاهی بنویسید.
نظر دهید . . .           نظرات کاربران