صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سوالات دروس (۹-۶) جامعه شناسی دوم انسانی

درس ششم

1- جامعه شناسی خرد و کلان را توضیح دهید؟

2- اثبات گرایی یا پوزیتویسم را توضیح دهید؟

3- مهمترن ویژگی موضوع جامعه شناسی قرن نوزدهم چه بود؟

4- روش جامعه شناسی پوزیتویستی را توضیح دهید؟

5- جامعه شناسی پوزیتویستی  را از لجاظ "هدف" توضیح دهید؟

6- جامعه شناسی تفهمی را توضیح دهید.

7- جامعه شناسی تفهمی را از لحاظ "موضوع" توضیح دهید.

8- چرا جامعه شناسی ماکس وبر را جامعه شناسی تفهمی می گویند؟

9- دو نکته مهمی را که ماکس وبر از لحاظ "روش" به آن توجه کرد را بنویسید؟

10- هدف جامعه شناسی تفهمی را توضیح دهید.

11- چگونگی شکل گیری جامعه شناسی انتقادی را توضیح دهید.

12- جامعه شناسی انتقادی را از لحاظ "موضوع" توضیح دهید.

13- جامعه شناسی انتقادی را از لحاظ "هدف" توضیح دهید.

14- جامعه شناسی انتقادی را از لحاظ "روش" توضیح دهید.

15- چرا جامعه شناسی پوزیتویستی و تفهمی نسبت به جامعه شناسی انتقادی محافظه کار هستند؟

 

درس هفتم

1- دانشمندان جهان اسلام نظیر فارابی و ابن سینا و اندیشمندان یونانی مثل ارسطو چه تقسیم بندی از علوم بر اساس موضوع ارائه می دادند؟

2- دانشمندان اسلامی و فلاسفه یونانی فلسفه نظری و عملی را چگونه تعریف می کردند؟

3- دانشمندان اسلامی و فلاسفه یونان علوم نظری را به چند دسته تقسیم می کردند؟

4- تقسیمات علوم عملی (علوم انسانی) از نظردانشمندان اسلامی و فلاسفه یونانی را بنویسید؟

5- چرا جامعه شناسی انتقادی در روش خود با مشکل مواجه می شود؟

6- عقل عملی و عقل نظری را از نظر دانشمندان جهان اسلام و فلاسفه یونانی توضیح دهید؟

7- چرا فارابی علم اجتماعی را علم تدبیر مدن نامید؟

8-علامه طباطبایی در مورد عقل عملی چه نظری دارند؟

9- منظورعلامه طباطبائی از اعتباریات چیست ؟ چند مثال بیاورید؟

10-اعتباریات دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 

فصل دوم

 

درس هشتم

1- چند مورد از مهم ترین ویژگی های موجودات اندام واره (موجودات زنده) را بنویسید.

2- جهان اجتماعی با بدن یک موجود زنده چه شباهت هایی دارد؟

3- مهم ترین و اصلی ترین تفاوت جهان اجتماعی با موجود زنده چیست؟

4- جهان اجتماعی را با یک بازی گروهی مقایسه و تشریح کنید؟

5- تفاوت جهان اجتماعی با موجودات زنده در این است که جهان اجتماعی پدیده ای ............ولی موجود .......... است.

6- زندگی موجودات زنده طی نسل های مختلف چگونه تداوم پیدا می کند؟

7- فرهنگ را توضیح دهید؟

8- اگر یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل کند چه شرایطی پیش می آید؟

9- هر جامعه طی نسل های مختلف با انتقال فرهنگ خود به ........می پردازد.

 

درس نهم

1- تقسیمات جهان اجتماعی را بنویسید؟

2- یکی از پدیده های خرد ...........و یک پدیده کلان ............... می باشد.

3- تقسیم پدیده های اجتماعی براساس خرد و کلان به کدامیک بخش بندی اجزاء جهان اجتماعی مرتبط می گردد؟

4- چند مورد از پدیده های ذهنی و چند مورد از پدیده های عینی را مثال بزنید؟

5- چرا اجزاء و بخش های مختلف جهان اجتماعی دارای اهمیت یکسانی نیستند؟

6- منظور از لایه های سطحی جهان اجتماعی چیست؟

7- لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی کدامند توضیح دهید؟

8-"از جای برخاستن " دارای چه معناهایی است؟

9-"نهاد" چیست؟

10- بخشی از نهادهایی که در کنش انسانی مورد استفاده قرار می گیرند را بنویسید؟

11- رابطه نهادها با جامعه را توضیح دهید؟

12- هنجارها و ارزش ها در کدام لایه های نظام اجتماعی قرار می گیرند  با استدلال توضیح دهید؟

نظر دهید . . .           نظرات کاربران