صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سوالات با پاسخ جامعه شناسی دوم انسانی

درس 7

1-منظور از علوم نظری چیست و به چند دسته تقسیم می شود؟

 علمی که موضوع آن مستقل از اراده و آگاهی انسان است که شامل:1-فلسفه ی اولی(علیا ، متافیزیک):خداشناسی ، الهیات ، فلسفه به معغنای خاص 2-فلسفه ی وسطی(ریاضیات):ریاضی ، هندسه ، نجوم ، موسیقی 3-فلسفه ی سفلی(طبیعیات):فیزیک ، شیمی ، جغرافی طبیعی ، زیست شناسی ، پزشکی

2-علوم عملی را نام برده و انواع آن را بنویسید.

علومی است که موضوع آن با اراده و آگاهی انسان بوجود می آید و به کنش های انسانی می پردازد و شامل:1-اخلاق 2-تدبیر منزل(مدیریت خانواده)3-سیاست مدن(جامعه شناسی)

3-علوم نظری با علوم عملی چه تفاوتی دارد؟

1-علوم نظری به موضوع خارج از اراده ی انسان می پرداطد ولی علوم عملی به موضوعات آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-علوم نظری به بررسی آن چه هست می پردازد ولی علوم عملی به بررسی قراردادها و بایدها و نبایدها و کنش های انسانی می پردازد.3-علوم نظری موضوعاتی را بررسی می کند که تحت تأثیر زمان و مکان نیست ولی علوم عملی ، موضوعاتش تحت تأثیر زمان و مکان تغییر می کند.

4-جامعه شناسی انتقادی با چه مشکلی روبرو است؟

جامعه شناسی انتقادی برای مقایسه و داوری ارزشی خود ناچار است به تاریخ اجتماعی انسان متوسل شود ، چون ملاک دیگری برای این ارزیابی ندارد.

5-فلسفه چه کمکی به علم تدبیر مدن می کند؟

فلسفه می تواند ملاکی فراتر از عقل و تاریخ اجتماعی انسان ها فراهم کند و آن ملاک در فلسفه ی اولی ، خداشناسی می باشد.

6-عقل را به چند دسته تقسیم کرده اند؟

1-عقل نظری:بخشی از عقل است که به بررسی هست ها می پردازد.به صورت مستقل و با روش تجدیدی2-عقل عملی:به بررسی بایدها و نبایدها می پردازد و حکم ، داوری و ارزش گذاری می کند.(تجدید کردن یعنی بررسی یک پدیده بدون ویژگی های منحصر به فرد)

7-منظور از پدیده های اعتباری و پدیده های غیر اعتباری چیست؟

1-پدیده ای که توسط ذهن انسان و قواعد جامعه توسط عقل عملی انجام می شود ، پدیده ی اعتباری است.مانند:خانواده ، کلاس ، عقد ، طلاق ، ازدواج ، کتاب خوب ، کتاب بد و...2-پدیده ای که توسط عقل نظری ، خارج از آگاهی و راده ی انسان در طبیعت وجود دارد و با بودن یا نبودن انسان اعتبار نمی یابد ، پدیده ی غیراعتباری(تکوینی)گفته می شود.مثل اتاق در مدرسه که با حضور و اراده ی انسان اعتبار کلاس پیدا می کند ولی بدون حضور انسان مثلاً روز جمعه به صورت غیر اعتباری فقط یک اتق است.

درس 8

1-جهان طبیعی و جهان اجتماعی چه شباهت هایی دارند؟

1-دارای اجزای متفاوت هستند2-اجزای آن ها با یکدیگر روابط متقابل دارند3-برای رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند و هماهنگ هستند.

2-جهان اجتماعی با جهان طبیعی چه تفاوتی دارد؟

جهان طبیعی مصتقل و خارج از اراده و آگاهی انسان است ولی جهلن اجتماعی با اراده و آگاهی انسان و در قالب قرارداد و اعتبار تعریف مب شود.

3-جهان اجتماعی چگونه شکل می گیرد و اعتبار می یابد؟

 انسان با برداشتی که از واقعیت ها می کند ، نقش ها و حقوق و وظایف نقش ها را تعریف می کند(قرارداد می کند) و از ارتباط متقابل این نقش ها قوام اجتماعی را شکل می دهد.

 4-فرهنگ را تعریف کنید و بنویسید چگونه انتقال می یابد؟

به جمع شناخت های مشترکی که بر اساس آن ارتباط اجتماعی و جهان اجتماعی شکل می گیرد و از طریق تعلیم و تربیت انتقال پیدا می کند.

5-منظور از بازتولید فرهنگ چیست؟

هر جامعه ارزش ها ، هنجارها و آرمان ها ی فرهنگی خود را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهد که بازتولیدفرهنگی نام دارد.

درس 9

1-خرده نظام های اساسی نظام اجتماعی کل را نام ببریدو پدیده های اجتماعی را نام ببرید که مربوط به هر یک از آن ها باشد.

1-نظام خانواده که پدیده هایی مانند ازدواج ، طلاق ، مراسم خواستگاری ، تولد ، سالخوردگی و کودکی مربوط به آن است.2-خرده نظام سیاسی که پدیده های اجتماعی مانند امنیت ، عدالت ، نظم ، برخورداری از قانون ، سیاست گذاری و... مربوط به آن است3-خرده نظام آموزشی که پدیده های اجتماعی تعلیم و تربیت ، جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری ، مدرک تحصیلی ، مدرسه ف دانشگاه ، امتحان ، کارنامه ی تحصیلی و... مربوط به آن می شود.4-خرده نظام اقتصادی که شامل تورم ، عرضه و تقاضا ، مبادله ی کالا ، بانکداری و.... مربوط به آن می شود.

2-پدیده های اجتماعی از نظر اندازه و دامنه چگونه تقسیم می شوند؟

مثال بزنید.1-پدیده های اجتماعی خرد مانند هنجارها ، کنش های اجتماعیی افراد ، گروه های کوچک2-پدیده های اجتماعی کلان که پدیده های بزرگ و وسیع را بررسی می کند مانند آرمان ها ، عقاید و فرهنگ ، سازمان ها ، ملت ، نظام اجتماعی کل 3-پدیده هایی با دامنه ی متوسط که بین دو بخش قبلی قرار می گیرد مانند نظام های اجتماعی کوچک مانند خانواده

3-پدیده ها ی اجتماعی از نظر هویت به چند دسته تقسیم می شوند؟

1-عینی که محسوس و قابل دریافت حسی است مانند جنگ ، تثادف ، معماری ، لباس پوشیدن ، هدیه دادن و ...2-پدیده های ذهنی که بیشتر جنبه ی نامحسوس و درونی دارد مانند قانون ، عقاید ، آرمان ها ، ارزش ها ، فرهنگ و...(البته برخی از پدیده های اجتماعی بین این دو هستند یعنی هم جیبه های درونی و هم بیرونی دارند ملنند اینترنت ، رقابت ، فناوری ، مد و صلح)

4-لایه های جهان اجتماعی به چند بخش تقسیم می شوند برای هر یک مثال بزنید.

1-لایه های عمیق و بنیادی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که در سطح کل جهان اجتماعی تأثیرگذار هستند و تأثیرشان بسیار مهم و تعیین کننده است مانند نظام خانواده ، نظام تعیم و تربیت ، اصول دین2-لایه های سطحی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که نقش حیاتی و اساسی ندارند و امکان تغییر بیشتری دارند و در صورت تغییر یا حذف آنان تغییر عمده ای در جامعه به وجود نمی آید مانند آداب ازدواج ، مراسم به خاک سپاری مردگان ، لهجه ها و آداب محلی ، بازی های گروهی ، مراسم جشن تولد و ...

5-نماد را تعریف کنید.توضیح دهید جز کدام یک از لایه های جهان اجتماعی است؟چند نماد که در چند دهه ی اخیر در جامعه ی ایران بوجود آمده است را بنویسید.

 به نشانه هایی که به کمک آن پیامی را به دیگران منتقل می کنیم ، نماد گفته می شود.نمادها چون سریع تر تغییر می کنند و خرد می باشند جزء لایه های سطحی جهان اجتماعی می باشند.نمادهای گفتاری  ونوشتاری مانند گیرداده ، کیلیک کرده ، سه شده ، تابلو شده ، قزمیت ، پاچه خواری ، اشاره ی انگشت شصت.

6-عمیق ترین عقیده ای که در لایه های اجتماعی جهان اجتماعی می تواند وجود داشته باشد ، چیست؟

 باور و اعتقادی که انسان به اصل جهان و جایگاه انسان در آن دارد.(تفسیر انسان از مرگ و زندگی)

آرمان ها عمیق ترین لایه اند که اگر تغییر کنند ارزش ها باید تغییر کنند و به دنبال آن هنجارها و نمادها نیز تغییر می کنند و کم کم کل آن جهان اجتماعی تغییر می کند.

 

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران