صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
سوالات چهار گزینه ای جامعه شناسی دوم انسانی

نمونه سوالات چهارگزینه ای جامعه شناسی یک

درس اول

1-شانه زدن مو،تعارف کردن،فکر کردن،هرکدام چه نوع کنش انسانی محسوب می شوند.

الف)بیرونی،درونی،فردی             ب)فردی،اجتماعی،درونی

ج)درونی،اجتماعی،فردی           د)اجتماعی،فردی،درونی

2-کدامیک ازجملات زیر صحیح نمی باشد.

الف)همه فعالیت های انسان از نوع کنش انسانی نیستند

ب)کنش انسانی علاوه بر آکاهی باید از روی اختیار باشد

ج)کنش انسانی با فعالیت های طبیعی تفاوتی ندارد

د)کنش انسانی آگاهانه،ارادی ومعنادار است

3-تفاوت داشتن رفتاریک فرد در دوره کودکی با رفتاراودردوره بزرگسالی نشان دهنده

الف)معنادار بودن کنش است     ب)هدفدار بودن کنش است

ج)ارادی بودن کنش است      د)تناسب داشتن باموقعیت زمانی ومکانی واجتماعی کنش است

4- آموختن سوار کار پیامد ......ومدال گرفتن پیامد .......است.

الف)غیرارادی   -ارادی     ج)غیر ارادی-غیرارادی

ب)ارادی- غیرارادی      د) ارادی- ارادی

درس دوم

5-علومی که موضوع آن کنش انسانی است را علوم ......می گویند.

الف)فلسفه    ب)علوم طبیعی      ج)علوم انسانی    د)هیچکدام

6-کدامیک از علوم زیر ازکارهای غیرارادی انسانها بحث می کند.

الف)فلسفه    ب)علوم انسانی   ج) علوم طبیعی د) علوم عقلی

7- موضوع علوم طبیعی وفلسفه:

الف)هیچ تفاوتی با هم ندارند

ب)کاملا با هم متفاوتند

ج)فلسفه جزئی از علوم طبیعی است

د)ب وج هر دوصحیح اند

8-کدامیک از علوم زیر جزء علوم مستقل به حساب می آید؟

الف)علم جامعه شناسی    ب) علم اقتصاد     ج) علم فیزیک      د)فلسفه

 

درس سوم

                                                                                                                              9-معیار وملاک آینده شغلی را...........تعیین کنید.

الف)محیط طبیعی     ب)شرایط روحی وعاطفی

ج)شرایط روحی وعاطفی    د)شرایط سیاسی واقتصادی

10-بسیاری از خانواد ه ها در مقایسه رشته های علمی با یکدیگر بیشتر به چه عاملی توجه می کنند.

الف)آینده شغلی     ب)موقعیت علمی 

ج)میزان درآمد      د)آینده تحصیلی

11- به کدامیک از علوم زیر علوم ابزاری وبه کدامیک علوم انتقادی می گویند.

الف)علوم انسانی- علوم طبیعی        ج)علوم طبیعی فلسفه

ج) علوم انسانی-  علوم عقلی       د)علوم طبیعی- علوم انسانی

12- رها سازی انسان از اسارت طبیعت از فواید کدام علم است.

الف)علوم انتقادی   ب)علوم ابزاری     ج)فلسفه       د)علوم اجتماعی

13- نشان دادن شیوه صحیح استفاده از علوم طبیعی ودانش های ابزاری از فواید کدامیک از علوم زیر است.

الف)علوم ابزاری     ب) علوم طبیعی     ج)علوم انتقادی     د)فلسفه

14- علوم انسانی به علوم تفهمی نیز معروف است زیرا:

الف)به پیش بینی حوادث طبیعی برای جلوگیری وتسلط بر طبیعت می پردازد.

ب)به شناخت قوانین هستی حاکم برجهان می پردازد

ج)به فهم معانی کنش های انسانی می پردازد.

د)به فهم قوانین طبیعی وکشف آنها می پردازد

درس چهارم

15- کنش هایی که افراد با توجه به دیگران انجام می دهند را.....می گویند.

الف) کنش ارادی ب) کنش انسانی ج) کنش اجتماعی د) کنش غیرارادی

16- کدامیک از گزینه ها ی زیر یک کنش اجتماعی است.

الف)نفس کشیدن    ب)حل کردن جدول   ج)روزنامه خواندن  د)نواختن پیانو در ارکستر موسیقی

17- کدامیک از موارد زیر پدیده اجتماعی نیست.

الف)هنجار   ب)نقش   ج)کارخانه تولید آرد   د)پیاده روی

18-پدیدهای اجتمای:

الف)در ارتباط باپدیده های طبیعی شکل می گیرد

ب) )در ارتباط باسایرپدیده های اجتماعی شکل می گیرد

ج)مستقل از سایرپدیده های طبیعی شکل می گیرد

د)مستقل ازپدید های اجتماعی شکل می گیرد

19-اگر پدیدهای خرد از جمله خرده نظامها با یکدیکر ناسازگار عمل کنند،درآن صورت:

الف)نظام اجتماعی در حالت سکون در خواهد آمد

ب) )نظام اجتماعی دستخوش تغییر خواهد شد

ج)خرده نظام اجتماعی دستخوش دگرگونی خواهند شد

د) خرده نظام اجتماعی دچار تضاد ولی عدم تغییر خواهند شد

درس پنجم

20- کنش انسانی وپیامد آن موضوع....... وکنش اجتماعی وموضوع آن .....است

الف)علوم اجتماعی- علوم انسانی   ب) علوم انسانی   -علوم اجتماعی

ج)فلسفه- علوم اجتماعی   د)علوم طبیعی- فلسفه

21-موضوع علوم انسانی   .......وموضوع علوم اجتماعی.......است.

الف)کنش های اجتماعی-کنش های انسانی

ب) کنش های انسانی-کنش های اجتماعی

ج) کنش های فردی-کنش های اجتماعی

د) کنش های اجتماعی- کنش های فردی

22-موضوع علوم انسانی   :

الف)خاص تر از علوم اجتماعی است

ب)عام تر از علوم طبیعی است

ج) عام تر از علوم اجتماعی است

د)خاص تر از علوم طبیعی است

23-کدامیک از تعاریف زیر صحیح است؟

الف)علوم اجتماعی شناخت کنش های انسانی وپیامد های آن است

ب) علوم اجتماعی علم پدیده ها وواقعیت های جهان هستی است

ج) علوم اجتماعی شناخت کنش های اجتماعی وپیامد های آن است

د- علوم اجتماعی شناخت قوانین طبیعی ورها سازی انسان از قید طبیعت است

24- جامعه شناسی پدید های اجتماعی را:

الف)در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد

ب) در سطح خرد مورد بررسی قرار می دهد

ج) درهردو سطح خردو کلان مورد بررسی قرار می دهد

د)در سطح خرد وپدید های طبیهی رادر سطح کلان مورد بررسی فرار می دهد

درس ششم

25-بنیان گذار جامعه شناسی اثباتی در قرن 19کدامیک از افراد زیر است

الف )ماکس وبر    ب)اگوست کنت     ج)دیلتای   د)ویلهم وونت

26-روش جامعه شناسی اثباتی

الف)صرفا تفهمی است    ب)صرفا عقلی است

ج)مبتنی بر حس وتجربه است   د) هم ذهنی وهم حسی است

27- جامعه شناسی در قرن 19 الگوی خود رااز کدام دسته از علوم می گرفت.

الف)علوم طبیعی    ب)علوم انسانی   ج)علوم اجتماعی    د)فلسفه

28- کدامیک از متفکران زیر اعتقاد داردکه ذهن وعقل انسان در جریان شناخت تاثیر فعال دارد.

الف)اگوست کنت    ب)دیلتای     ج)ماکس وبر    د)دورکیم

29-هدف در جامعه شناسی تفهمی :

الف)داوری ارزشها اجتماعی وانتقاد نسبت به آنهاست

ب)شناخت پدیده های اجتماعی وکنترل وپیش بینی آنهاست

ج)فهم پدیده های اجتماعی برای پیش بینی وکنترل آنهاست

د)فهم وشناخت پدید ه های طبیعی وکنترل آنهاست