صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
ریشه تک لپه

phloam:آوند آبکش           xylem:آوند چوبی     pith:مغز             root: ریشه          monocot:تک لپه  cortex: پوست

نظر دهید . . .           نظرات کاربران