صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
سوالات درس به درس نهایی (سومی ها)بخش چهارم

درس سیزدهم :
1- « عزّت نفس » را تعریف کنید . [ش85 ]
2- « عزّت نفس » را تعریف کرده و رابطة آن را با مفاهیم زیر بنویسید . الف) گناه ب) پیمان¬شکنی [خ85]
3- چرا انسان صاحب عزّت به پیمان¬شکنی دست نمی¬زند ؟ [د85- د 86- د87- د89]
4- رابطه عزّت با وفای به عهد و پیمان را بررسی کنید . [ش90]
5- « انسان صاحب عزّت » و « انسان گناهکار » در برابر نفس لوّامه و نفس امّارة خود چگونه عمل می¬کند ؟[د88]
6- چه رابطه¬ای بین عزّت نفس وگناه وجود دارد ؟ چرا ؟ [ش89]
7- « تمایلات انسان » چند دسته است ؟ آنها را بنویسید . [ش85- د87- ش88- ش90- د90]
8- دو دسته از تمایلات انسان کدامند و چه نامیده می¬شوند ؟ [ ش86- د89]
9- نام دو خود در انسان چیست ؟ [ش87]
10- چگونه می¬توان عزّت نفس را پرورش داده و تقویت کرد ؟ [ ش85- خ88]
11 - ترجمه و پیام آیۀ : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ... . » ( فاطر ، 10 ) [د85 - ش89- خ90]
12- بر اساس آیة : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ... . » ( فاطر ، 10 ) راه پرورش عزّت نفس چیست ؟ [د86]
13- ترجمه کنید : « ... وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ . » (منافقون ، 8 )[ش86- خ87 ش88- د90]
14- قرآن کریم راه پرورش عزّت نفس را چه می¬داند ؟ [خ86]
15- چرا نمی¬توان مسئولیّت انجام دادن گناه را از دوش خود برداشت و به عوامل بیرونی منتقل کرد ؟ [خ89- ش90]
16- آیا می¬توان تحریکات بیرونی و شرایط اجتماعی و اقتصادی را عامل اصلی گناه دانست ؟ [خ86]
17- انسان صاحب عزّت در برخورد با نفس لوّامه و نفس امّاره چگونه عمل می¬کند ؟ [خ87]
18- انسان صاحب عزّت همواره به سود کدام نفس خود عمل می¬کند ؟ [خ88]
19- راه کسب عزّت چیست ؟ و چه کسانی عزّت بیشتری دارند ؟ [ش87]
20- تکمیل کنید :
تحریکات بیرونی عوامل زمینه¬ساز گناهند ، امّا قدرت .......... انسان می¬تواند در مقابل گناه بایستد . [ش88]
تمایلات عالی انسان مربوط به بُعد ......... و تمایلات دانی او مربوط به بُعد ........... است . [د90]
21- درستی یا نادرستی گزاره¬های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .
انسان دارای عزّت نفس در مقابل افراد زورگو و ستمگر متواضع است . [ش90]
انسان عزیز همواره به ندای عقل و وجدان و نفس لوّامه گوش فرا می¬دهد و تسلیم نفس امّاره نمی¬شود . [د90]
22- در چه مواردی « عزّت و شکست ناپذیری » ضروری است ؟ [د90]
درس چهاردهم :
1- عالی¬ترین زمینه برای تشکیل خانواده را بیان کرده ، توضیح دهید . [خ85- ش87- د88]
2- از زمینه¬های تشکیل خانواده ، « اُنس با همسر » را شرح دهید . [ش88]
3- زمینه¬های تشکیل خانواده ( اهداف ازدواج ) را نام ببرید . [د85- د86- د87- د89]
4- عبارت قرآنی « وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً » به کدام یک از زمینه¬های تشکیل خانواده اشاره دارد ؟ توضیح دهید. [د88- ش90]
5- ابتدایی¬ترین زمینة تشکیل نهاد خانواده چیست ؟ توضیح دهید . [ش86- د90 (به صورت جای خالی)]
6- آیا تفاوت میان زن و مرد به معنای برتری یکی بر دیگری است ؟ [خ 86- خ88- ش90 ( با ذکر مثال )]
7- چرا خداوند نقش زن و مرد را متفاوت قرار داده است ؟ [خ87]
8- در زمینه¬های شکل¬گیری نهاد خانواده موارد مقابل را مشخّص نمایید . الف) ابتدایی¬ترین زمینه ب) عالی¬ترین زمینه [خ90]
9- ترجمه کنید : « ... وَ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا . » ( احزاب ، 35 )[ خ90]
10- آیا کلمة اِنس و بنی¬آدم در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصّی دارد ؟ چرا ؟ [خ89]
11- درستی یا نادرستی گزاره¬های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .
ابتدایی¬ترین هدف تشکیل خانواده ، رشد اخلاقی و معنوی هر یک از اعضای خانواده است . [د90]
درس پانزدهم :
1- با توجّه به روایات معصومین (ع) چهار مورد از معیارهای همسر شایسته را نام ببرید . [خ85]
2- چرا نباید فاصله میان بلوغ طبیعی و فکری با زمان ازدواج زیاد شود ؟ [خ85]
3- با توجّه به آموزه¬های پیشوایان دین درباره هر یک از موارد زیر توضیح دهید . [ش85]
الف) مشورت با پدر و مادر در انتخاب همسر ب) دو راه مناسب برای شناخت همسر
4- چرا إذن پدر برای ازدواج دختر الزامی است ؟ [د85 - ش86 - ش88- ش89 - د90]
5- آمادگی برای ازدواج نیازمند چند بلوغ است ؟ نام ببرید . [خ 86- خ 88- ش90]
6- چرا پیشوایان دین در امر ازدواج مشورت با پدر و مادر را سفارش کرده¬اند ؟ [د86- خ90]
7- چرا تنها علاقه و محبّت اوّلیّه نمی¬تواند لازمة انتخاب همسر باشد ؟ [خ87]
8- چه نوع معاشرتهایی برای شناخت همسر نتیجه بخش نیست ؟ چرا ؟ [خ87]
9- ازدواج به موقع چه فوایدی را در بر دارد ؟ [ش87 ]
10- سه مورد از راههای شناخت همسر را بنویسید . [د87- ش90- د90]
11- چرا نمی¬توان در قالبی غیر از ازدواج به نیاز جنسی پاسخ داد ؟ توضیح دهید . [خ88]
12- لازمة انتخاب شایستة همسر ، تسلّط بر چه چیزی است ؟ [د88]
13- نتایج ازدواج در زمان و موقعیّت مناسب و نامناسب را با یکدیگر مقایسه کنید . [خ89]
14- درستی یا نادرستی گزاره¬های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .
نباید فاصلة میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود . [د89]
15- از نظر مقرّرات اسلامی اگر عقدی به زور انجام گیرد چه حکمی دارد ؟ [د89]
16- تکمیل کنید : اگر عقد ازدواج به زور انجام گیرد ، ........... است . [ش90]
درس شانزدهم :
1- « نفقه » چیست و بر عهدة چه کسی می¬باشد ؟ [خ85 - د86]
2- نفقه را تعریف کنید . [ش86- ش87- ش88- ش89 ـ ش90- د90]
3- آیا شرط پرداخت نفقه نیازمند بودن زن است ؟ توضیح دهید . [د87]
4- شرط پرداخت نفقه چیست ؟ [ش90]
5- مهمّ¬ترین وظیفه ( نقش ) مشترک زن و مرد ( پدر و مادر ) در خانواده چیست ؟ آن را توضیح دهید . [ش85- د85- خ 88- ش90]
6- چهار نقش مرد در زندگی مشترک را نام ببرید . [د85 - خ86- د90]
7- از نقش¬های مرد « رابطة محبّت¬آمیز با همسر » را توضیح دهید . [ش87]
8- از نقش مرد در خانواده « محبّت و نظارت پدری » را توضیح دهید . [د89]
9- ترجمه کنید : « وَ قَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... » ( إسراء ، 23 ) [خ86- خ88- ش90]
10- سه شرط اصلی پیمان ازدواج را بنویسید . [ش86- خ87- د88- ش90- د90]
11- وظایف ما ( فرزندان ) نسبت به پدر و مادر چیست ؟ ( چهار مورد ) [ش86- خ89]
12- چرا هیچ کاری را نمی¬توان با نقش مقدّس مادری برابر دانست ؟ [د87]
13- کدام یک از موارد زیر مربوط به نقش مرد و کدام یک مربوط به نقش زن در خانواده است ؟ [ش88]
الف ) تدبیر امور خانه ب ) مدیریت و نگهبانی از حریم خانواده
14- چه نقش¬هایی در خانواده بر عهدة زن می¬باشد ؟ نام ببرید . [خ89]
15- در خانواده تدبیر امور خانه از وظایف چه کسی است ؟ و چرا این نقش از ارزش و اهمیّت برخوردار است ؟ [ش89 ]
16- از نقش¬هایی که در خانواده بر عهدة زن می¬باشد « همسرداری » را شرح دهید . [خ90]
17- درستی یا نادرستی گزاره¬های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .
شرط پرداخت نفقه نیازمند بودن زن نیست ، بلکه انجام وظایف همسری است . [د90]
 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران