صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمایش-سال اول-نحوه تعیین گروههای خونی در انسان
 

نحوه تعیین گروههای خونی در انسان

نحوه تعیین گروههای خونی در انسان

توضیحات

1-ابتدا دوقطره از خون روی لام تمیزی قراردهید.

2-برروی یکی از قطره خون ها آنتی کورAوبر روی دیگری آنتی کورBاضافه کنید

3-آنگاه باحرکت ملایم سعی کنید قطره خون وآنتی کور اضافه شده به آن باهم مخلوط شوند.

4-اگر قطره خون باآنتی کور Aواکنش دهد گروه خونی A

5- اگر قطره خون باآنتی کور Bواکنش دهد گروه خونی B

6- اگر قطره خون باآنتی کور Aو Bواکنش دهد گروه خونی AB

7- اگر قطره خون باآنتی کورAو B واکنش ندهد گروه خونی O

8-برای تعیین گروه RH مثبت ومنفی از آنتی کور Dاستفاده میکنیم.

9-اگر باآنتی کور Dواکنش دهدRHمثبت اگرندهد RHمنفی است.

آموزش نحوه تعیین گروه خونی

 

 

 

نظام ABO
بر طبق اين شيوه تعيين گروه خون ، چهار نوع گروه خون وجود دارد : A،B،AB و O

گروه خون A

اگر گروه خون شما از نوع A باشد، شما بر سطح گلبول های قرمز خود پادزای A و در پلاسمای خود پادتن B را داريد.

AWT IMAGE

گروه خون B

اگر گروه خون شما از نوع B باشد ، شما بر سطح گلبول های قرمز خود پادزای B و در پلاسمای خود پادتن A را داريد
AWT IMAGE

گروه خون AB

اگر گروه خون شما از نوع AB باشد ، شما بر سطح گلبول های قرمز خود هم پادزای A و هم پادزای B داريد. در پلاسمای خون شما پادتن A و پادتن B وجود ندارند.

AWT IMAGE

گروه خون O

اگر گروه خون شما از نوع O باشد ، شما بر سطح گلبول های قرمز خود پادزای A يا B نداريد. در پلاسمای خون شما هم پادتن A و هم پادتن B وجود دارد .

AWT IMAGE
نظام Rh
بسياری از مردم بر سطح گلبول های قرمز عامل Rh نيز دارند . Rh پادزايي است كه هر فردي كه آن را داشته باشد ، Rh + محسوب می شود .
AWT IMAGE
 
كسانی كه اين پادزا را ندارند ، Rh - محسوب می شوند . شخصی كه Rh - است به طور طبيعی در پلاسمای خون خود پادتن Rh ندارد ( اما می تواند پادتن A يا B را داشته باشد ). اما اگر شخصی Rh - خون Rh + دريافت كند ، عليه آن پادتن Rh می سازد كه در پلاسمای خونش ظاهر می شود . فرد Rh + بدون هيچ گونه مشكلي می تواند از فرد Rh - خون دريافت كند . AWT IMAGE

براساس نظام گروه خونی ABO كه در بالا توضيح داده شد، شما ممكن است به يكي از گروه های خونی زير تعلق داشته باشيد .

+A Rh + B Rh +AB Rh +O Rh
-A Rh -B Rh -AB Rh -O Rh

آيا می دانيد كه به كدام گروه خونی تعلق داريد؟

 

AWT IMAGE

 

چگونه می توانيم گروه خون فردی را تعيين كنيم ؟

• نمونه خون فرد را با سه محلول مخلوط كنيد كه حاوی پادتن های A، B يا Rh هستند.

• سپس به آن چه كه رخ می دهد، توجه كنيد. در كدام مخلوط، خون لخته می شود؟ لخته شدن خون نشان می دهد كه خون با پادتن خاصي واكنش داده است و بنابراين با خونی كه آن نوع پادتن را دارد ، سازگار نيست . اگر خون رسوب نكرد ، می توان نتيجه گرفت كه آن خون پادزايی را كه به پادتن موجود در محلول متصل می شود، ندارد .

• اگر شما بدانيد كه خون فرد چه پادزاهايی دارد، می توانيد به سادگی گروه خون او را تعيين كنيد.

 

وقتي خون لخته مي شود چه رخ مي دهد ؟

برای اين كه انتقال خون موفقيت آميز باشد، بايد دهنده و گيرنده خون از لحاظ گروه های خونی ABO و Rh با هم سازگار باشند . اگر آن ها سازگار نباشند ، گلبول های قرمز خون دهنده كپه كپه يا لخته می شوند. گلبول های قرمز لخته شده می توانند رگ های خونی را مسدود كنند و از رسيدن خون به بخش های مختلف بدن جلوگيری كنند. به علاوه ، گلبول های لخته شده ، متلاشی می شوند و محتويات آن ها بيرون می ريزد . گلبول های قرمز هموگلوبين دارند كه در خارج از گلبول قرمز حالت يك سم را پيدا می كند . اين وقايع می توانند برای بيمار بسيار خطرناك باشند.

پادزای A و پادتن B می توانند به هم ديگر متصل شوند و همين طور پادزای B و پادتن B می توانند به هم بپيوندند . اگر شخصی با گروه خونی B از فردی با گروه خونی A خون دريافت كند ، این واقعه رخ می دهد. گلبول های قرمز به واسطه پادتن ها مانند حبه انگور به هم متصل می شوند. همان طور كه گفتيم، تجمع گلبول ها و در نتيجه تشكيل لخته خون می تواند به مرگ منجر شود . AWT IMAGE

 

چه كسی از چه كسی می تواند خون دريافت كند؟

شما می توانيد به شخصی با گروه خون A ، خون A و به شخصی با گروه خون ، B خون B تزريق كنيد و برای گروه های خونی ديگر نيز همين طور. البته، در برخی موارد می توانيد از فردی با گروه خون متفاوت خون دريافت كنيد يا به شخصی با گروه خونی ديگر خون بدهيد.

اگر فرد دريافت كنند خون ، گروه خونی دارد كه باعث توليد پادتني عليه پادزا هاي گروه خون دهنده نمي شود ، انتقال خون می تواند با موفقيت انجام شود . اما اگر فردی كه می خواهد خون دريافت كند، پادتن هايی دارد كه با پادزا هاي خون دهنده پيوند می شوند، گلبول های قرمز خون دهنده لخته خواهند شد.

 

گروه خون
پادزا
پادتن
مي تواند خون بدهد
مي تواند خون بگيرد
AB
A B
-
AB
A ، B ، AB و O
A
A
B
A و AB
A و O
B
B
A
B و AB
B و O
O
-
A و B
A ، B ، AB و O
O

 

 

واژه نامه :

پادزا ( Antigen ) : مولكولي كه باعث توليد پادتن می شود .

پادتن ( Antibody ) : مولكولي از جنس پروتئين كه به پادزا متصل می شود. پادتن ها نقش مهمی در مقابله با عوامل بيگانه بر عهده دارند .

گلبول قرمز ( Red Blood Cell ) :گروهي از سلول هاي خون كه به جا به جاي گازهاي تنفسي به خصوص اكسيژن كمك مي كنند .

گلبول هاي سفيد ( White Blood Cell ) : گروهي از سلول هاي خون كه به شيوه هاي گوناگون با عوامل بيگانه مقابله مي كنند .

پلاكت ( Platelet ) : قطعاتي سلول مانند كه به انعقاد خون كمك مي كنند

نظر دهید . . .           نظرات کاربران