صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمایش-سال دوم- تهیه بافت گیاهی و مشاهده سلولهای پارانشیمی

آزمایش: تهیه بافت گیاهی و مشاهده سلولهای پارانشیمی

( فصل سوم: سازمان بندی سلول ها- مبحث بافتهای گیاهی )

هدف: آشنایی با ساختمان و اختصاصات سلولهای پارانشیمی در بخش های مختلف گیاه

وسایل و مواد مورد نیاز:

1- میکروسکوپ                                         

2- ساقه شبدر                                          

3- لام و لامل                                           

4- تیغ                                                    

5- آب مقطر                                            

6- آب ژاول

7- اسید استیک رقیق

8- کارمن زاجی

9- مغز آقطی یا یونولیت

10- شیشه ساعت

 

شرح آزمایش:

برش نازکی ازساقه تهیه کنید (به کمک یونولیت و تیغ) ودر شیشه ساعت محتوی آب مقطرقرار دهید

برشها را بمدت 10 تا 15 دقیقه در آب ژاول قرار دهید.

برشها را پس از شستشو با آب مقطر، یک دقیقه در اسید استیک رقیق قرار دهید.

پس از شستشو با آب مقطر آنها را 10 تا 15 دقیقه در کارمن زاجی قرار دهید.

مجددا با آب مقطر شستشو دهید. یک قطره آب روی لام بریزید و نمونه را روی آن قرار دهید

یک لامل را به آرامی روی نمونه قرار داده و نمونه را با میکروسکوپ بررسی کنید.

 

- پس از مشاهده، شکلی از ساختار ساقه را که در زیر میکروسکوپ مشاهده نمودید، رسم کنید.

و در آن سلولهای پارانشیمی را نشان دهید.

نظر دهید . . .           نظرات کاربران