صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
سوالات جامعه شناسی دروس ۱۳-۱۰

درس دهم

1-تنوع جهان های اجتماعی را توضیح دهید؟

2-دلیل تفاوت همکاری اعضاء و اجزای جهان اجتماعی با موجودات دیگر چیست؟

3- چه عواملی سبب پیدایش جهان های مختلف می گردد؟

4- رابطه جهان اجتماعی را با انسان های آگاه و فعال را توضیح دهید؟

5-آیا هر نوع تغییری که در زتدگی اجتماعی رخ دهد از نوع تغییر جهان اجتماعی است ؟ استدلال نمایید.

6-تفاوت هایی که مربوط به لایه های سطحی و پایین جهان اجتماعی باشد از چه نوع تفاوت هایی است؟

7-لایه های سطحی و لایه های عمیق جهان اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کنید؟

8- چرا زبان ها و نژادهای مختلف را نمی توان جزء بنیادین و اصلی جهان اسلام دانست؟

9- عمیق ترین لایه های اعتقادی جهان اسلام کدام است؟

10-توحید و یکتاپرستی چه تاثیری در انسان ، ارزش ها و هنجارها ایجاد کرد؟

11-مفاهیم و معانی بنیادین جهان اسلام چگونه با مفاهیم و معانی قبل از جهان اسلام مبارزه کرد؟

درس یازدهم

1- چگونگی شکل گیری پیامدها و الزامات جهان اجتماعی را توضیح دهید؟

2- تا چه زمانی پیامدهای ضروری و الزامی یک جهان اجتماعی باقی می ماند؟

3- یک نمونه از قواعدی که به اراده و اعتبار انسان ها وضع می شوند را مثال بزنید؟

4- جهان های اجتماعی بر چه اساسی داوری می کردند؟

5- منظور از جهان متجدد غرب چیست؟

6-ماکس وبر درباره ویژگی های مثبت و منفی جهان متجدد به چه نکاتی توجه کرده است؟

7-منظوراز رویکرد این جهانی در جهان متجدد چیست؟

8- افسون زدایی به چه معنا است ؟ توضیح دهید؟

9- مراد از عقلانیت ابزاری چیست؟

10-غلبه کنش های عقلانیت معطوف به هدف را به عنوان یکی از ویژگی های جهان متجدد توضیح دهید؟

11- منظور از عقلانیت ذاتی پیست؟

12-قفس آهنین به چه معنایی است ؟آنرا توضیح دهید.

درس دوازدهم

1- جامعه شناسانی که معتقدند همه جوامع انسانی شبیه به یکدیگرند برای عقیده خود چگونه استدلال می کنند؟

2-نگاه تک خطی به تاریخ را توضیح دهید؟

3- جوامع مکانیکی و جوامع ارگانیکی از چه ویژگی هایی برخوردار هستند آنها را توضیح دهید؟

4-چگونگی تحولات فرهنگ ها و تمدن ها را براساس دیدگاه عرضی جهان های اجتماعی توضیح دهید؟

5- نمونه هایی از فرهنگ ها و تمدن های متفاوتی که در عرض یکدیگر قرار دارند را مثال بزنید.

6- جهان های اجتماعی براساس نوع فرهنگ و اعتقادات به چند دسته تقسیم می شوند آنها را نام ببرید؟

7-منظور از فرهنگ سکولار چیست؟

 8- فرهنگ معنوی چگونه به جهان هستی نگاه می کند؟ توضیح دهید؟

9-غرب بعد از رنسانس دارای چه هویتی است ؟

10-جامعه مقدس و معنوی به چند شکل تقسیم بندی می شود؟

11-فرهنگ اساطیری را توضیح دهید؟

12-جهان های اجتماعی بشر بر اساس صادق یا کاذب بودن را تقسیم بندی کنید؟

درس سیزدهم

1- شناخت عمومی در زندگی اجتماعی از چه اهمیتی برخوردار است ؟ توضیح دهید؟

2- رابطه کنش و آگاهی را توضیح دهید؟

3-ما درباره کدام نوع شناخت کم تر می اندیشیم؟

4- در چه شرایطی افراد جامعه درباره شناخت عمومی اندیشه می کنند؟ باذکر یک مثال توضیح دهید؟

5- ویژگی های شناخت عملی را بنویسید؟

6- آگاهانه بودن و تامل استدلال را به عنوان دو ویژگی شناخت علمی توضیح دهید؟

7- شناخت علمی و شناخت عمومی را از لحاظ ویژگی " جست و جوی حقیقت " مقایسه کنید؟

8-سه مورد از تاثیرات شناخت علمی بر شناخت عمومی را بنویسید؟

9-شناخت علمی چگونه می تواند در زمینه رشد فرهنگ به شناخت عمومی کمک کند؟

10-تاثیرات شناخت عمومی بر شناخت علمی را بنویسید؟

11-شناخت عمومی چگونه با طرح پرسش بر شناخت علمی تاثیرگذار است؟

12- شناخت عمومی چگونه می تواند از شناخت علمی حمایت کند؟

13-پیش گیری را به عنوان یکی از تاثیرات شناخت عمومی بر شناخت علمی توضیح دهید؟

نظر دهید . . .           نظرات کاربران