صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سوالات جامعه شناسی(دروس۱۸-۱۴)

درس چهاردهم

1-رابطه ی برخورد جوامع با شناخت علمی و قوانین چگونه است

2-نمونه هایی ذکر کنید که نشانه ی برخورد شناخت عمومی جامعه با شناحت علمی و قوانین است.

 3-شناخت حسی از نظر موضوع ابزار ، منبع شناخت و روش شناخت چگونه است؟

4-شناخت عقلی از نظر موضوع  ، ابزار ، منبع و روش چگونه است؟

 7-منظور از استدلال تجربی و استدلال غیر تجربی(تجریدی) چیست؟

درس پانزدهم

1-امروزه به چه شناختی علمی و به چه شناختی معرفت گفته می شود؟

2-به چه شناختی معرفت گفته می شود؟

 3-از چه زمانی علم فقط به علم تجربی محدود شد؟

4-دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیری و گسترش تعریف حسی از علم و علت تردید زودهنگام نسبت به این تعریف چیست؟

 5-غلبه ی روش تجربی چه تأثیراتی بر علوم اجتماعی داشت؟

6-مشکل حس گرایان در شناخت جاهن خارج چیست؟

7-آسیب های رویکرد صرفاٌ حسی و تجربی نسبت به علوم چیست؟

8-نقش جامعه شناسی انتقادی را بنویسید.

درس شانزدهم

1-عقل در چه معانی به کار می رود؟

2-عقل به معنای عام به چند دسته تقسیم می شود؟

3-هر یک از جامعه شناسی های زسیر از کدام عقل ها استفاده می کنند؟

4-منظور از عقل تفهمی چیست؟

5-عقلانیت به معنای خاص در چه جوامعی مورد توجه بوده است؟

6-منظور از علوم اجتماعی عقلی جیست؟

 7-کتاب ها و آثاری که شناخت اجتماعی عقل را معرفی می کند ، نام ببرید.

8-در چه جوامعی علوم اجتماعی عقلی نمی تواند وجود داشته باشد.

8-علوم اجتماعی عقلی چگونه به تدبیر و مدیریت پدیده های اجتماعی  می پردازد؟

9-علوم اجتماعی عقلی چه توانایی هایی دارد؟

 

10-آسیب ها مهم رویکرد عقلی چه هنگام روی می دهد؟

درس هفدهم

2-از نگاه اساطیری و نگاه دنیوی چگونه پدید آمدند؟

2-ویژگی های جامعه ی  اساطیری چیست؟

 3-چرا در جهان اساطیری عقل تجربی و ابزاری ارزش ندارد؟

4- تعدادی از  فرهنگ های اساطیری تاریخ را نام ببرید ؟

5-  شیطان پرستی وعرفان های کاذب مربوط به کدام جهان هستند؟ چرا اخیرا گسترش یافته اند؟  .

 6- جهان توحیدی چه ویژگی هایی دارد؟

 7 جایگاه عقل  وعلم در جهان توحیدی چگونه است ؟

8- منظوراز علوم وحیانی  ولدنی چیست ؟

 9- انبیاء شناخت عمومی راتاچه حد قبول می کنند ؟

10 جهان اساطیری  وجهان توحیدی را ازنظر  شناخت عقلی   مقایسه کنید :

درس هیجدهم :

سوال 1- درجهان توحیدی علوم چه جایگاهی دارند؟

سوال 2- شناخت اجتماعی از منظرقرآن چگونه به دست می آیند؟

سوال 3- چرا شناخت اجتماعی قران  به شناخت وتوصیف  طبیعی ،مشاهده  قوانین اجتماعی محدودنمی شود؟

سوال 4- تصویری که قرآن از  جامعه ی انسانی ترسیم می کند دارای چه ویژگی هایی  می باشد ؟

سوال5-  منظوراز سنت های الهی چیست ؟

6- منظور از استدارج چیست ؟

 7- کتاب هایی نام ببرید که درباره ی سنت های الهی  بحث کرده باشد ؟

8- ویژگی مهم سنت های الهی از نظر قرآن چیست ؟

 9- سنت های الهی که درقران بیان شده است را بنویسید.

10- براساس بینش قرآنی آیا قوانین حاکم برجامعه اگر توسط عقل وتجربه شناخته شوند از سنت های الی اند ؟

نظر دهید . . .           نظرات کاربران