صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سوال کمبریج ۳ دوم فرزانگان ۱
A.Guess  the word  according to the definition given 
 
. ............,Phrases  printed  beneath a picture or movie
 
 ............. Sending out program by TV or radio is called  
 
. The valleys were made when   …………  crashed into the mo
 
.......... Noise made by a violent fall is called 
 
...........Permission to do something as driving  is called 
 
.............. ,Related to village 
 
 . ............., Having a conversation about a subject with a reporter 
 
..............., In the state of disorder
 
. ..............,An effect produced by very hot or very cold air
 
............. .,  Giving hope or support to somebody 
 
.B. Complete the sentences using the words below . There is one extra word 
 
   Salary _ sense _ flood _ statues_ satellite _ channels 
 
.Everybody tried  to make ……… of that strange object 
 
.The job wasn’t interesting but the ……….. was ok
 
. The famous actors’ ................ stand  outside the museum
 
. Sometimes a …………..   seems  standing in the same place .this is an example of optical illusion
 
 . .................Many people think that the BBC news programs are better than those on other 
 
Answers
 
 captions    2. Broadcast    3.meteors   4. Crash 5. License  6. Rural  7. Interview  8. Messy   9. Mirage   10.
 
Encourage
 
 sense     12. Salary   13. Statues    14. Satellite    15. channels

نظر دهید . . .           نظرات کاربران