صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمون تستی دینی سوم (۱-۳)۹۴/۸/۱۲ قسمت اول

1- امی بودن پیامبر  که یک عامل تاثیر گذار در حقانیت دعوت و بی اثر کننده ی تردید شکاکان نبوت آن حضرت بوداز دقت در کدام آیه استنباط می شود؟

الف)    افلا یتدبرون القران ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا                                                                                                        ب) فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقواالنار التی وقودها الناس والحجاره    

 ج) وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبد نا فاتو ا بسوره من مثله وادعوا شهداکم

 د) وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون

  2-موضوعات متنوعی مانند توحید ,معاد ,انسان , نظام خلقت ومسایل دیگر در قرآن , حاکی از.........قرآن است و خداوند در خصوص این ویژگی می فرماید :........

الف) انسجام درونی ,درعین نزول تدریجی -    فلا یتدبرون القران ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا   ب)     انسجام درونی ,درعین نزول تدریجی -  وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون

ج) تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت -    ا فلا یتدبرون القران ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا

د) تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت-  وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون

 

3-از تدبر در آیه ی شریفه ی   وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبد نا فاتو ا بسوره من مثله وادعوا شهداکم همه ی مفاهیم به جز ......... مستنبط می شود.

الف)وحیانی بودن تعابیر و معانی نورانی قران

ب) عجز کفار از ساختن و پردختن کلامی همانند قرآن

ج) فراخوان قرآن کریم از تردید کنندگان به آوردن سوره ای به مثابه سوره های قرآن

د) دخیل نبودن ذهن و زبان هیچ انسانی حتی شخص پیامبر در شکل گیری قرآن

4- شهود حاضر و دائمی قرآن بر نبوت پیامبر معلول ........ است

الف) نوع فرهنگی و علمی بودن آن

ب) نزول الهی آن

ج)شکست مخالفان در تحدی

د) خاتمیت آن

 

5- از دقت در ...... آیات نازل شده بر پیامبر در می یابیم که قران ...........فرهنگ و عقاید دوران نزول آن بوده است.

الف) اولین – متاثر از

ب) اولین- تاثیر گذار بر

ج) آخرین - تاثیر گذار بر

د) آخرین _ متاثر از

  6- با استناد برآیه ی افلا یتدبرون القران ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا در می یابیم که خروج از سیاهی غیر خدایی................ قران ,معلول ................است

الف)یافتن – توجه به ساختار موزون آیات

ب) یافتن _ تدبر در مفاهیم آیات

ج) پنداشتن _  توجه به ساختار موزون آیات

د) پنداشتن _  تدبر در مفاهیم آیات

 

 

7- گشایش افق های جدید از عام و معرفت به روی جویندگان  و سخن راندن از آرمان  های مقدس بشریت  به ترتیب در ارتباط با .......و......... از جنبه های اعجاز قرآن کریم به شمار می رود ؟

الف ) ذکر نکات علمی بی سابقه - تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

ب)تازگی و شادابی دائمی – جامعیت و همه جانبه بودن

ج) ذکر نکات علمی بی سابقه- جامعیت و همه جانبه بودن

  د)  تازگی و شادابی دائمی  -  تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

8- گزینشی بودن مقام تقرب به خدا از سوی خدا از دقت در پیام شریفه ی ....مفهوم می گردد , آن بُعد از اعجاز قران که مهر ناتوانی ابدی را بر پیشانی شکاکان حقانیت وحی الهی قرار داد ,بُعد ... است.

الف) کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب _ اعجاز لفظی

ب) قالوا لن نومن حتی مثل ما اوتی رسل الله الله اعلم حیث یجعل رسالته - اعجاز لفظی

ج)  کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب- انسجام درونی در عین نزول تدریجی

د) قالوا لن نومن حتی مثل ما اوتی رسل الله الله اعلم حیث یجعل رسالته - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

 

 

9-اگر کسی ادعا کند :اعجاز قرآن , مختص زمان نزول و ابلاغ آن است پیام کدام آیه مردود بودن این ادعا را بر ملا می کند

الف) فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقواالنار التی وقودها الناس والحجاره    

ب)  وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون

ج)  ا فلا یتدبرون القران ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا

د) وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء

 

10-کدام عبارت پیرامون معجزه یا سند نبوت صحیح نیست

الف) آیه ونشانه ای است که پیامبران برای اثبات نبوت و ارتباط خود با خدا می آورند

ب) همراه با تحدی است و دیگر انسان ها از انجام مثل آن عاجزند

ج) همه معجزات اختصاص به زمان خودش داشت و عجز و ناتوانی سایر افراد را آشکار می ساخت

د) به اذن خدا انجام می شدو فقط برای اثبات نبوت پیامبران به کار می رفت

11-انسجام ووحدت درونی مفاهیم قران باوجودکدام مورد بیشتر نمود پیدا میکند

الفتاثیر ناپذیری از فرهنگها 

 بعدم تعارض وناسازگاری 

   جنزول تدریجی      

     داوج معانی

 

12- کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای فرهنگ مردم حجازدرعهد رسول اکرم نیست؟

الف  شرک آلود بودن مکتب حضرت ابراهیم در بین مردم     

  بعقاید نادرست وآداب ورسوم خرافی  

 جبا سوادی اکثر مردم جامعه که سبب شد معجزه پیامبر اکرم از نوع کتاب باشد  

  دجهل ونادانی اکثریت مردم

 

13-آلبرت انشتین فلاسفه بزرگ را درکدام مورد عاجز می داند؟

الفتعریف اهداف دین  

  بتعریف راه راست

جتعریف مفاهیم عمیق دینی  

 دتعریف مفاهیم فلسفی دین

14- حربه وتهمتی که مشرکان در برابراعجازقرآن وناتوانی خود به کار می گرفتند چه بود؟

الفقران سحروجادو است    

 ب پیامبر دیوانه است   

  جپیامبربه دنبال پول وحکومت است    

   دپیامبر به دنبال مقام است

 

 

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران