صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمون تستی دینی سوم (۱-۳)۹۴/۸/۱۲ قسمت سوم
33- لازمه .........الهی این است که اگر مخلوقی را خلق کرد آن را هدایت کند
الف )عدالت    
   ب)حکمت 
 ج )مصلحت 
   د)حجت
 
34-انسان به خاطر داشتن کدام ویژگی در رسیدن به هدف اختیار دارد
الف)تفکر وتعقل 
ب)عشق ومحبت 
 ج)داشتن زمینه های عدالت      
 د)استعدادزندگی اجتماع
 
 
35-پیام مستنبط از آیات زیر پاسخ گویی به اصیل ترین نیاز انسان است به جز ......
الف) من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون
ب) ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم و یبشر المومنین الذین الصالحات ان لهم اجرا کبیرا
ج) و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم و لو کانوا یعقلون
د) و قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا ئ ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله
 
 
36- پیام آیه شریفه (( وَجَعَل لََکُم السَمعَ والابصار والاَفئِده لَعّلَکمُ تَشکَرْون )) چیست ؟
الف ) گوش و چشم قلب وسایل جلب رضایت خداست  
   ب) باید در مقابل نعمتهای خدا شکر کذاری کند    
ج ) گوش و چشم وقلب وسابل هدایت انسان است
   د)هیچکدام
37-- معنی واژه های زیر به ترتیب کدام است  سَوّی- قَدَّرَ- اَفئِدَة
الف)آراستن  قلبها اندازه گیری      
   ب)آراستن  اندازه گیری- قلبها  
ج)سرایت کردن- قدرت  قلب     
 د)سرایت کردن- قدرت  فهم وبین
38- بیشتر کژ فهمی ها و انحرافات در طول تاریخ بر خاسته از چیست
الف ) عدم استفاده درست از تعالیم انبیاء  
ب) عدم استفاده درست از عقل 
 ج ) بروز دشمنی ها در بین مردم و تضاد منافع آنها  
 د) مبارزه مردم با تعالیم انبیاء الهی
 
39- فرستادن رسولان الهی برای این بود که .............
الف) مردم خوب ازبد جدا شوند  
 ب)مردم در برابر خدا بهانه ای نداشته باشند
 ج)رسولان آمده اند تا فقط مردم را هدایت کنند ولی وکیل قبول کردن آنان نیستند  
د)     موارد ب وج  
                             
40-آیه شریفه (( رَبّنا الذی اَعطی کل شیء خَلقًَََهُ ثُم هَدی )) ناظر به کدام مورد است
الف ) خلقت تمام انسانها 
ب ) خلقت جهان آفرینش     
 ج ) هدایت تمام مخلوقات     
   د) هدایت انسانها
نظر دهید . . .           نظرات کاربران