صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سؤالات امتحاني درس: فيزيك (۱) و آزمايشگاه - فصل دوم

1-  در جاهای خالی عبارات مناسب بنویسید.

1)  اساس کار دماسنج ..................... است.

2) برای اندازه گیری دمای یک جسم باید دماسنج در ................ باجسم باشد.

3) دو جسم هنگامی در تعادل گرمائی هستند که در تماس کامل با هم ...................... آنها تغییر نکند.

4) مقداری یخ درون آب در حال ذوب است.در ضمن این عمل انرژی درونی یخ ................ و انرژی درون آب ........... می یابد.

5) گرما مقدار انرژی است که به دلیل ....................... بین دو جسم مبادله می شود.

6) آهنگ رسانش گرما در اجسام مختلف ........................ می باشد.

7) تغییر دمای یک جسم با گرمای داده شده به جسم .......................... می باشد.

 

2- شخصی آزمایشی به ترتیب زیر انجام می دهد.

سه ظرف آب با دمای متفاوت (سرد- گرم ولرم ) در اختیار دارد.ار شخص دست چپ خود را درون آب سرد و دست راست خود را درون آب گرم قرار دهد و سپس همزمان هر دو دست را داخل آب ولرم فرو برد دو احساس متفاوت را گزارش می دهد.دست چپ آب ولرم را گرم و دست راست سرد را گزارش می‌دهد. این آزمایش در مورد احساس گرما و دما توسط دست چه نکتة مهمی را در بر دارد؟

 

3- برای اندازه گیری دمای جوش آب، معلم یک دماسنج الکلی در اختیار دانش آموزی  قرار داد و از او خواست دمای جوش آب را تعیین کند.دانش آموز پس از مدتی دما را 96 درجة سانتیگراد اعلام کرد.معلم پاسخ او را نپذیرفت و اعلام کرد که او آزمایش را دست انجام نداده است.چرا؟

 

4- مقداری چای نسبتاً گرم داخل دو لیوان فلزی و شیشه ای مشابه می ریزیم.سپس از فردی می خواهیم چای را بنوشد. شخص اول لیوان فلزی را انتخاب می کند و سریعا اعلام می دارد که نمی تواند چای را بنوشد ولی از لیوان شیشه ای تا حدودی می تواند چای را بنوشد به نظر شما چرا این امر اتفاق می افتد؟

 

5- به نظر شما در ساختن بناها اگر از آجرهای معمولی استفاده شودبهتر است یا از آجرهای توخالی و متخلل؟چرا؟

 

6- مفهوم این جمله چیست؟" گرمای ویژة مس 400 ژول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد می باشد."

7- دمای منطقه ای در قطب جنوب 70- درجه سانتی گراد است. با توجه به اعداد زیرکدام دماسنج برای اندازه گیری دما مناسب تر است.چرا؟   

°C  115- = نقطة انجماد الکل

C° 39- = نقطة انجماد جیوه

 

8- در قدیم کشاورزان برای اینکه مواد غذائی ذخیره شده را بهتر نگه داری کنند با کندن زمین انباری را ایجاد می کردند و پس از قرار دادن مواد غذائی در آنها روی آن را با برف می پوشانند. به نظر شما این امر چگونه مواد را از خطر یخ زدگی حفظ می کرد؟

 

9- مقدار 6200 ژول انرژی گرمائی به 400 گرم مس به دمای  c15 داده می شود.

الف) تغییر دمای مس را بدست آورید.

ب) دمای نهائی قطعه مس را حساب کنید.                      C=400j/KgC مس

10- چه مقدار گرما از 200 گرم جیوه که دمای آن c400 می باشد باید گرفته شود تا به جیوه با دمای c100- تبدیل شود؟                              C=150j/KgC جیوه

11- در مدت زمان 4 دقیقه از شیشة پنجرة اتاقی به ابعاد 15´10 سانتی متر که اختلاف دمای خارج و داخل اتاق 10 درجة سانتی گراد است چقدر شارش پیدا می کند؟  

2/7j/m2C = آهنگ شارش گرما از شیشة پنجره

12- دمای kg2 آلومینیوم از c40 به c20 رسیده است.مقدار گرمائی را که در این فرآیند منتقل شده است را حساب کنید.               C=900j/KgCآلومینیوم

13- مقداری آلومینیوم در دمای c35 موجود است.اگر این قطعه kj1 گرما از دست بدهد دمایش به c25 می رسد. جرم آلومینیوم را حساب کنید.          C=900j/KgCآلومینیوم

14- از طرفین یک سطح به مساحت 6/0 مترمربع در مدت زمان 4 دقیقه گرمائی به اندازة 20520 ژول تلف می شود. اگر اختلاف دمای دو طرف سطح c25 باشد آهنگ عبور گرما را محاسبه کنید.

15- دمای یک قطعه مس kg10 از c30 به c40 افزایش می یابد.چه مقدار بر انرژی درونی مس افزوده شده است؟                                    C=400j/KgC مس

16- چه مقدار گرما لازم است تا دمای 10 گرم طلا به میزان c5 افزایش یابد. با این مقدار گرما دمای g10 آب چگونه تغییر می کند؟                           C=4200j/KgC آب  و  C=100j/KgC طلا        

 17- جرم یک قطعه الکترونیکی از جنس سیلسیم که در یک مدار الکترونیکی بکار رفته ، mg23 است.گرمای ویژة این قطعه 750j/KgC است. اگر جریان برق در هر ثانیه گرمایی معادل  0.0073jبه این قطعه بدهد ، دمای این قطعه :

الف) در مدت یک ثانیه چه مقدار افزایش می یابد؟

ب) دمای آن در مدت یک دقیقه چه مقدار افزایش می یابد؟

18- هنگام شیوع آنفلونزا ، دمای بدن یک فرد 50 کیلوگرمی از37C به 39C می رسد.با فرض این که بخش بیشتر بدن از آب است ، تقریبا چه مقدار گرما برای افزایش این میزان دما لازم است؟C=4200j/KgC آب

19-  آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد " آب رسانای خوبی برای گرما نیست."

20- اگر جرم آب را نصف وگرمای داده شده به آن را 5/1 برابر کنیم گرمای ویژة آب و تغییر دمای آب چند برابر میشود؟

21- چرا در اغلب سیستم های خنک کننده و حتی گرم کننده از آب استفاده می شود؟

22- چند روش برای جلوگیری از اتلاف گرما در فصل زمستان در منازل را  بنویسید.

23- به نظر شما برای اندازه گیری دما در سردخانه ای که دما تا 60- درجة سلسیوس پائین می آید ، چه نوع دماسنجی مناسب است؟

24- گلولة مسی به جرم kg1 با سرعت m/s40 به تنة درختی برخورد می کند.اگر در اثر این برخورد 4/5 انرژی جنبشی گلوله به گرما تبدیل شود ، تغییر دمای گلوله را حساب کنید. C=400j/KgCمس


نظر دهید . . .           نظرات کاربران